ad_main_banner

Biz hakda

hakda (1)

Kompaniýanyň tertibi

2017-nji ýylda döredilen Wenzhou Dike Intelligent Daşky Gurşawy Tehnologiýa Co., Ltd. esasy hünär arassalaýjy enjam öndürijileriniň biri hökmünde gözleg we ösüş, önümçilik we satuwdyr. Esasy önümler JIVA awtomatiki pol ýuwujy maşyn an Arassalaýjy maşyn 、 Senagat tozan sorujylar we ýokary basyş arassalaýjy önümler. Önümler köp ýurtda we sebitlerde eksport edilip, ýurtda gowy satylýar. Kompaniýanyň esasy maksady müşderilere tygşytly tehnologiýa, hyzmatlar we enjamlar bermek.

Kompaniýanyň filosofiýasy

Ösüş prosesinde JIVA elmydama “Gaty we pragmatiki, hil ilki, ygtybarlylyk” iş maksatlaryna eýerdi, yzygiderli yzarlamak üçin “Arassalamagy aňsatlaşdyryň, müşderilere aňsatlaşdyryň” -ny ýerine ýetiriň, bizem gowy netije alýarys. Kompaniýa, müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ussat dizaýn, oýlanyşykly hyzmat, oňat hilli, amatly baha bolup, müşderilerimize has ýokary hilli, arassalaýyş enjamlarynyň has gowy bahasy bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Kompaniýanyň ösmegi bilen satuw ulgamy giňelmegini dowam etdirýär, amatly baha, nol kemçilikli önümler, müşderileriň köpüsi üçin has gowy üpjün etmek üçin nol aralyk aragatnaşygy bilen kärhananyň “Sabyrlylyk, ajaýyplyk” ruhuny dowam etdireris. hyzmatlary.

hakda (3)

DIKE-iň gapjygy ilki bilen berk we pragmatiki.
DIKE-iň ruhy sabyrly we kämillige çalyşýar.
DIKE-iň hyzmatlary Iň gowusy ýok, diňe gowusy.
DIKE-iň ýörelgeleri Hemme zady gowy ediň, her ýalňyşlygy gaýtalamaň!

fuwu

Hyzmat borçnamasy

Kompaniýanyň önümleriniň hili bilen baglanyşykly mesele bar bolsa, "çalyşmak ýa-da yzyna gaýtarmak" hyzmaty amala aşyrylar;
Agram barada maglumat alanyňyzdan soň, ulanyja 24 sagadyň dowamynda kanagatlanarly jogap beriň, Hytaýda üç günüň içinde wakany ýerine ýetiriň we daşary ýurtly ulanyjylar üçin telefon / faks / e-poçta arkaly 10 günüň içinde jogap beriň.

fuwu

Hyzmat beýany

Müşderi önümiň ulanylanda adaty ulanylyp bilinmejekdigine göz ýetirse, kompaniýanyň satuw we hyzmat bölümine ýüz tutup biler we şertnamanyň belgisini, gowşuryş möhletini, ýerine ýetiriş ülňülerini, spesifikasiýalaryny, materiallaryny, iş gurşawyny, näsazlyk şertlerini we şuňa meňzeş maglumatlary anyklap biler. .

Hil syýasaty

Ilkinji bolup ylym we tehnologiýany alyň, pudakda ýokary hilli önümler guruň we halkara markasyny dörediň. "

Hyzmatyň umumy düzgünleri

"Has gowy energiýa tygşytlaýjy ulag serişdesini üpjün etmek" biziň hyzmatlarymyzyň esasydyr we her bir ulanyjy iň kanagatlanarly hyzmat alyp biler diýen umyt bilen yzygiderli dowam edýäris.

Hyzmat şygary

Hyzmat şygary - "Size has gowy ediň"

Müşderi düşünjesi

Müşderiniň zerurlyklaryna ýol görkeziň we kanagatlanarly hyzmatlary beriň.