ad_main_banner

Ofis

Ofis meýdany: Agaç pollary arassalamak üçin pol ýuwujy maşynlary satyn alyň.

Ofis binalary we ofisler ýaly kiçi ýerler üçin köpüsi arassalamak üçin el bilen arassalamagy saýlaýarlar, ýöne wagtyň toplanmagy bilen käbir ölen burçlarda ýag tegmilleriniň ýygnanmagy kem-kemden ofis gurşawyna we işgärlerine belli bir derejede täsir eder.Bu wagt biri göz öňünde tutulmalydyr.Pol ýuwujy maşyn, işçi güýji bilen deňeşdirilende hakykatdanam gymmat däl, ýöne arzan hem däl.Ofis polunyň kir ýuwýan maşyny nädip saýlamalydygy aýratyn möhümdir.Arassalamagyň netijeliligini üpjün etmek we sesi azaltmak zerur.Hil hem göz öňünde tutulmaly möhüm faktor.Bu gün “Dike Machinery” size düşündirer we dogry birini saýlamagy öwreder.

Ofis meýdany adatça kafel pollar bilen örtülendir.Ofis meýdany elmydama arassa we tertipli bolmak zerurlygy bilen häsiýetlendirilýär;arassalamak prosesi adaty işe täsir etmezlik üçin birneme asuda bolmaly.Şol sebäpden, ofis meýdany, adatça, eli gysýan süpürgiç saýlaýar.Iş wagtynda ýeňil we çeýe, pes ses adaty işe täsir etmeýär.

Ofis binasynyň umumy meýdany köp bolsa-da, içindäki köp ofislere we ofis ýerlerine bölünýär.Frequygy-ýygydan arassalanmaly ýerler uly ýygnak otaglary we geçelgelerdir.Şonuň üçin uly göwrümli sürtüji süpürgiç saýlamak däl-de, kiçijik, çeýe we gözegçilikde saklamak aňsat el bilen sürtüji.

Ofis
Ofis giňişligi1
Ofis boşlugy2