Aýratyn

Önümler

Orta gatdaky pol skraberi

“Kniaht 860B” orta ölçegli sürtüji.Dürli orta ölçegli ýerler üçin gaty amatly.

“Kniaht 860B” orta ölçegli sürtüji.Dürli orta ölçegli ýerler üçin gaty amatly.

DIKE-iň hyzmatlary Iň gowusy ýok, diňe gowusy.

DIKE-iň ýörelgeleri Hemme zady gowy ediň, her ýalňyşlygy gaýtalamaň!

DIKE-iň gapjygy ilki bilen berk we pragmatiki.
DIKE-iň ruhy sabyrly we kämillige çalyşýar.

Takmynan

Daýk

2017-nji ýylda döredilen Wenzhou Dike Intelligent Daşky Gurşawy Tehnologiýa Co., Ltd. esasy hünär arassalaýjy enjam öndürijileriniň biri hökmünde gözleg we ösüş, önümçilik we satuwdyr. Esasy önümler JIVA awtomatiki pol ýuwujy maşyn an Arassalaýjy maşyn 、 Senagat tozan sorujylar we ýokary basyş arassalaýjy önümler. Önümler köp ýurtlara we sebitlere eksport edilýän ýurt boýunça gowy satylýar.

 • gwsc750
 • rm750
 • Tingchechang
 • chejianhydp

ýakynda

HABARLAR

 • Wenzhou Dike Zawody Senagat Sürüji Kir ýuwujy Maşyn Söwda El Süpüriş Ussahanasy Ammar söwda merkezi üçin elektrik pol ýuwujy ulag

  Uly açyk kanalizasiýa tanky, aňsat tehniki hyzmat.Düwme görnüşli operasiýa paneli, öwrenmek aňsat.Ultra-ýuwaş dizaýn, sese duýgur şertlerde ulanmak üçin amatly.Bütin maşynyň akylly gysga utgaşdyrylyşy, motoryň negatiw basyşdan aşa goragy.Maşynyň näsazlygyny ýüze çykarmak ...

 • Söwda merkezlerinde pol arassalaýjy maşynyň artykmaçlyklary

  Uly söwda merkezlerinde we supermarketlerde arassaçylyk şertleri ýolagçy akymynyň göwrümi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr we ýeriň arassaçylygy iň möhüm zat, ýöne ýeriň arassaçylygyny saklamak kyn.Adaty el bilen ýuwmak, süpürmek ...

 • Sürüji kir ýuwýan maşyn, zawod ussahanasynda zerur arassalaýjy enjamdyr

  Şäherleşmegiň dowam edýän tizlenmegi sebäpli öýleriň sany köpelýär we ýaşaýyş şertleriniň gowulaşmagy bilen willalary we beýleki ýokary derejeli ýaşaýyş jaýlaryny arassalamak üçin elektrik süpürijileri işe almak meýli artýar.Elbetde, ine şeýle ...

 • Elektrikli kir ýuwýan maşynlar, ýaşaýyş jaýlarynyň duralgasyny arassalamak üçin amatlydyr

  Şäherleşme prosesiniň yzygiderli tizlenmegi bilen, ýaşaýyş jaýlarynyň sany köpelýär we ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy bilen has köp willalarda we ýokary derejeli ýaşaýyş jaýlarynda arassalamak üçin elektrik süpürijileri ulanmak tendensiýasy ...

 • Emläk meýdanynda süpüriji nädip saýlamaly?

  Adamlaryň daşky gurşawa bolan talaplary barha ýokarlanýar we seýilgähler, meýdançalar, zawodlar we ýaşaýyş ýerleri ýaly ýerleriň köpüsi elektrik kir ýuwýan maşynlary saýlar.Skrablar iş usullaryna görä toparlara bölünýär.Itek görnüşi / drivin bar ...