ad_main_banner

Zawod

Zawod: cleaneri arassalamak üçin el bilen işleýän pol polkasy

pollary boýamak.Şeýle pollar owadan we çydamly, ýöne arassalamak aňsat däl.Diňe el bilen arassalamaga bil baglamak pes arassalaýyş netijeliligine eýe.Täsir gowy däl.Bu döwürde pol ýuwujy maşynyň peýda bolmagy köp sanly kompaniýanyň Täze Dünýäni açmagyna sebäp boldy we has köp zawod ussahanalary pol ýuwujy maşyny poly arassalamak üçin ulanmaga başlady.Diýmek, haýsy kir ýuwýan maşyn zawod ussahanasy üçin amatly?Bu ýerde size doly awtomatiki kir ýuwýan maşyny maslahat berýäris.

Doly awtomatiki pol ýuwujy maşynlar iki görnüşe bölünýär: el bilen ýuwulýan pol ýuwujy maşynlar we pol ýuwujy maşynlar.Umuman, 1000 inedördül metr meýdany ussahanalary arassalamak üçin el ýuwujy pol ýuwujy maşynlary ulanmak maslahat berilýär, 2000 inedördül metrden gowrak ussahanalary arassalamak üçin sürüji görnüşli kir ýuwýan maşynlar maslahat berilýär.Machineer enjamy has çalt.

Doly awtomatiki pol süpürgiç, gaty arassalaýjy enjam.Mehanizleşdirilen arassalama tertibini kabul edýär, arassalaýyş tizligi el zähmetinden birnäçe esse köpdür we netijeli arassalamagyň wekili bolan gysga wagtyň içinde uly meýdany arassalamak işlerini ýerine ýetirip biler.Ajaýyp arassalamak ukybyna eýedir, poly ýuwmagy we suwuň siňdirilmegini birleşdirýär, ýuwmak we guratmak üçin amatly we ussahananyň poluny elmydama gurak we tertipli saklap bilýär.Doly awtomatiki pol süpürgiç ykjam we çeýe bolup, ýerinde açyp biler.Operator diňe syýahat ugruny özleşdirmeli, soň bolsa aňsatlyk bilen sürüp we arassalap bilýär.

Doly awtomatiki pol ýuwujy maşyn hil taýdan durnukly, elýeterli we çydamly.Ony ulanmak diňe bir arassalaýyş netijeliligini ýokarlandyrman, ussahananyň daşky gurşawyny owadanlaşdyrman, eýsem kärhana zawody üçin işçi güýjüni we maddy serişdeleri tygşytlaýar.Kärhana zawody üçin aýrylmaz arassalaýjy hyzmatdaş.

zawod
zawod1
zawod21