ad_main_banner

Awtoulaglar üçin duralga

Tingchechang

Awtoulag duralgasy: jemgyýetçilik duralgasy üçin pol ýuwujy maşyn

Awtoulag duralgasynda ulanylýan el ýuwujy maşynyň esasy sebäbi, ýokary arassalaýyş netijeliligine, güýçli arassalaýyş ukybyna, güýçli suw siňdiriş funksiýasyna, galyndy ýok we has ygtybarly arassalanmagydyr;arassalaýyş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin bir maşyn 5-8 işçini çalşyp biler, maýa goýum çykdajylary 3 aýyň içinde öwezini dolup biler;arassalaýjy işgärler aňsatlyk bilen işläp bilýärler, bu bolsa işgärleriň arassalanmagynyň rahatlygyny ep-esli ýokarlandyrýar;uly meýdany arassalamak, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak işlerini çalt tamamlap biler we bir gezek zarýad alandan soň takmynan 6 sagatlap ulanylyp bilner.Söwda ýeri Zerur arassalaýyş enjamlary.