ad_main_banner

Önümçilik ussahanasy

Önümçilik ussahanasy: satyn almak ussahanasy üçin eli gysgyç pol

Indi köp sanly enjamlary gaýtadan işleýän kärhanalar ýa-da önümçilik kärhanalarynyň ussahanalary köp ýyllyk önümçilik sebäpli ussahananyň düýbüne hapalanmaga sebäp bolar, esasanam ýerdäki nebit tegmillerini aýyrmak kyn, käwagt forkliftler we beýleki mehaniki enjamlar basylýar. toprak.Ilyagly bolanda, beýleki arassa ýerleri hem hapalap biler.

Ussahanada poly arassalamagyň aýratynlygyny göz öňünde tutup, pol ýuwujy maşynyň işleýşi kepillendirilmelidir.Häzirki wagtda içerki bazarda, çykdajylaryň öndürijiligi taýdan Dike pol ýuwujy maşyn ussahananyň polunyň arassalaýyş zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Uly tygşytly we tehniki artykmaçlyklary bilen, pollary arassalamak üçin dürli şertleriň aýratyn talaplaryny kanagatlandyryp biler we poly arassalamak üçin bir bitewi çözgüt hödürläp biler.

Kir ýuwýan maşyny saýlamagyň artykmaçlyklary:

1. workingokary iş netijeliligi, sagatda takmynan 3000 inedördül metr arassalamak, 15 el bilen arassalamak netijeliligine deňdir

2. Işleýiş wagty uzyn we bir gezekde 7 sagat üznüksiz işläp bilýär we 10,000 inedördül metrden gowrak arassalap bilýär.

3. Ulanyşyň arzanlygy, arzan geýilýän bölekler, ýylda 2-4 gezek çalşylmaly

4. Bir gat kir ýuwýan maşyn 6 arassalaýjynyň ornuny tutup biler we maşyn maýa goýumlaryny bir aýyň içinde dikeldip bolar

Önümçilik ussahanasy
Önümçilik ussahanasy1
Önümçilik ussahanasy4jpg
Önümçilik ussahanasy2
Önümçilik ussahanasy3jpg