ad_main_banner

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Kir ýuwýan maşyn kärhana nähili peýdalar getirýär?

Içerki senagat kärhanalarynyň köpelmegi bilen arassalamak kynlygy artýar, bu içerki pol ýuwujy maşyn bazaryny has gyzdyrýar we pol ýuwujy maşynlaryň wezipelerini kärhanalaryň köpüsi makullaýar.Şeýle-de bolsa, kir ýuwýan maşynyň işine düşünmeýän we kir ýuwýan maşynyň kärhana getirip biljek peýdalaryna we üýtgemelerine düşünmeýän käbir adamlar bar.

1. Ilki bilen, korporatiw keşbi goldamak: korporatiw keşbi döretmek diňe bir kompaniýanyň daşyndan däl, eýsem içindenem döredilmelidir we kompaniýanyň içerki gurşawy gözden geçirmäge çydap bilmez. Müşderiler.Süpüriji maşyn süpürgi we beýleki arassalaýyş gurallary bilen arassalamak bilen meşgullanýan köp sanly işçini doly ýok edip biler.

2. Dolandyrmak aňsat: arassalaýyş wagtyny we şeýlelik bilen kärhanany arassalamak üçin amatly bolan arassalaýyş çykdajylaryny hasaplamak üçin awtomatiki pol ýuwujy maşyny ulanyň.

3. Arassalaýyş standartlaşdyrylyşy: el bilen arassalamak arassalamagyň birmeňzeşligini kepillendirip bilmez, ýöne awtomatiki pol ýuwujy maşyn birmeňzeş arassalaýyş täsirini gowy saklap biler we bir bölek arassa, beýlekisi arassa däl ýaly hadysa bolmaz.

4. Daşky gurşawa täsiri: el bilen arassalamak hökman tozany ýokarlandyrar, bu bolsa tozanyň ýerden howada ýüzmegine we soňra arassalamak maksadyna ýetip bilmän zawod binasynyň enjamlaryna we ýerlerine ýaýramagyna sebäp bolar.

5. protectioner goragy: oferiň ömrüni uzaltmak üçin hemişe arassa saklaň.Grounderiň abatlanylmagy diňe bir çykdajylary ýokarlandyrman, adaty önümçilik işine hem täsir eder.

6. Çykdajylary tygşytlamak: Doly awtomatiki pol ýuwujy maşynyň arassalaýyş netijeliligi, köp işçi güýjüni tygşytlap biler, bu bolsa enjamyň satyn alyş bahasyny çalt öwezini dolup biler.

Pol ýuwujy maşyn haýsy hapa arassalap biler?

Pol ýuwujy maşynyň arassalaýyş ukyby güýçli we arassalanyp boljak kir öz içine alýar: ýagly kir, ýüzýän tozan, hapa suw, palçyk we gum, ýer tekiz we tekiz bolsa, esasan arassalanyp bilner.

Pol ýuwujy maşyn haýsy ýeri arassalap biler?

Pol ýuwujy maşyn aşakdaky görnüşleri arassalap biler: sement poly, epoksi pol, PVX, agaç pol, terrazzo, kafel poly, rezin pol, mermer, könelmeýän pol we ş.m. Aslynda pol birneme uzyn bolsa tekiz we ýylmanak, ýuwup bolýar Maşyn arassalamak.

Zawod ussahanalaryna näme üçin elektrik süpürgiçleri gerek?

Senagat pudagynda arassalamak meselesi dolandyryjylar üçin elmydama kelle agyrydy.Ussahananyň gatyny arassalamak kyn, käwagt köp işçi güýji we maddy çeşmeler bu meseleleri çözüp bilmeýär.Senagat önümçilik pudagynyň arassalaýyş zerurlyklary üçin pol ýuwujy maşynlaryň peýda bolmagy meseläni çözýär.Bu arassalaýyş meselesi üçin, senagat ussahanalarynyň we ofis gurşawynyň pollaryny arassalamak üçin awtomatiki pol skrablaryny ulanmak adaty el bilen arassalamakdan has täsirli.Käbir iri zawodlarda we kärhanalarda senagat arassalaýyş enjamlaryna gyssagly zerurlyk bilen pol arassalaýjy zawodlar üçin önümçilik arassalaýyş enjamlaryny ulanmak ilkinji seçim boldy.

Näme üçin senagat zawodlaryna pol ýuwujy maşynlar barha köpelýär diýýärsiňiz?Muny birnäçe tarapdan aýtmaly.Ilki bilen, awtomatiki pol ýuwujy maşynlary arassalamak tehnologiýasy, häzirki zaman arassalaýyşda ýokary arassalaýyş netijeliligi bilen has ösen arassalaýyş enjamy hasaplanýar.Bu üýtgeşik.Arassalanandan soň, lagym ýygnamagy birleşdirýän arassalaýyş usuly, arassalaýyş işini bir geçelgede tamamlap, arassalamagyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.

Olaryň biri, pol ýuwujy maşynyň iş netijeliliginiň el bilen arassalamagyň 8 essesinden ýokarydygy we el bilen işleýän pol ýuwujy maşynyň, 3 sagat işläninden soň 6000-den 10,000 inedördül metre çenli arassalap biljekdigi, el bilen arassalamak bilen deňeşdirip bolmaýar.Şonuň üçin takmynan 10 000 inedördül metr meýdany arassalamaly önümçilik zawodlary üçin, arassalaýyş ýygylygyna we ýeriň arassalygyna görä 1-2 awtomatiki pol ýuwujy maşynlary ulanmak ýeterlikdir.

Adatça pol ýuwujy maşynlar güýç çeşmesi hökmünde zarýad berilýän batareýalary ulanýarlar.Bu usul arassalaýyş radiusyny we çeýeligini ep-esli giňeldýän we arassalaýyş işini has çäklendirip bilýän set şnurunda hiç hili çäklendirme ýok.Bu görnüşli batareýa, adatça, 6–8 sagat zarýad berilýär, takmynan 5 sagatlap ulanylyp bilner.

Zawod gurşawynyň ýolbaşçylary üçin uly zawod el bilen arassalanmaga bil baglasa, bu diňe bir köp adam resurslaryny talap etmän, arassalaýjylar üçin her aý köp aýlyk talap eder.Pol ýuwujy maşyn ulansaňyz, enjamlary we birnäçe arassalaýjylary dolandyrýançaňyz, zawod ussahanasynyň gurşawyny gaty gowy saklap bilersiňiz we bu kompaniýa üçin köp zähmet çykdajylaryny tygşytlap biler.Şonuň üçin iri zawodlaryň we kärhanalaryň köpüsi kir ýuwýan maşyny görüp bilýär.Pol ýuwujy maşynyň şekili we pol ýuwujy maşyny ulanýan müşderileriň hemmesine ýokary baha berilýär.

El bilen süpürgiç bilen sürtüji skrabyň arasyndaky tapawut

El bilen basýan kir ýuwýan maşyn: el bilen itekleýän kir ýuwýan maşyn we kir ýuwýan maşyn: kir ýuwýan maşynyň üstünde işlemek we arassalamak üçin oturan adam.Iň uly tapawut, operatorlaryň dürli usullar bilen işlemegi, biri itekleýär, beýlekisi oturýar.El bilen basýan süpürgiç, kiçi boşluklar we köp päsgelçilikli ýerlerde işlemek üçin amatly, hereketlendiriji skrab uly ýerlerde işlemek üçin amatly.Arassalaýyş güýji birmeňzeş.

Kir ýuwýan maşyn satyn almak zerurmy?

Kir ýuwýan maşyny satyn almak gerek.Mysal üçin, ýaşaýyş jaýy bolsaňyz, awtoulag duralgasy gaty hapa, el bilen arassalamak haýal we netijesiz, laýyk iş tapmak kyn, aýlygy pes däl, ýöne kir ýuwýan maşyn satyn alsaňyz, It işçileriň sanyny azaldar we kir ýuwýan maşyn topragy arassalamakda has täsirli bolar.Kir ýuwýan maşyn 5-7 işçini çalşyp biler.Şeýlelik bilen, kir ýuwýan maşyn satyn almak tygşytly.Mundan başga-da, ýaşaýyş meýdanynyň derejesi gowulaşyp biler we ýaşaýyş meýdanynyň ýokary derejeli häsiýetlerine laýyk gelýän mehaniki arassalaýyş kabul edilýär, ýagny ýokary derejeli ýaşaýyş meýdanynda eýeler bu zatlary görüp bilerler öýlerine gidenlerinde ýer arassa, emlägiň keşbi has gowy.Surat gutarandan soň, geljekde emläk dolandyryş tölegini tölemek has işjeň bolar, sebäbi hemme zat gowy ýerine ýetirilende, emläk töleglerini bilkastlaýyn ýerine ýetirýän eýeler nädip bolup biler?

Zawod ussahanasy bolsaňyz, satyn almaly.Zawod ussahanasy arassalanýar we iş gurşawynyň amatlylygy ýokarlanýar.Işgärler bagtly işleseler, iş netijeliligi tebigy ýagdaýda ýokarlanar, bu kärhana üçin peýdaly we zyýansyzdyr.

Dike pol ýuwujy maşynyň satuwdan soňky hyzmaty näme?

Daýk elektrik kir ýuwýan maşyn, tutuş maşyn bir ýyl kepillendirilýär we ömrüň dowamynda mugt hyzmat edilýär.Bellik: Sarp edilýän böleklerden başga adam işiniň nädogry bolmagy.

Diko pol ýuwujy maşyn gapyňyza eltýärmi?

Hawa, Dik pol ýuwujy maşyn satyn alanyňyzda, gapyňyza eltiler.Wençzhououdaky müşderiler zawody gönüden-göni eltip bermek üçin satyn alýarlar, Wenzhou şäheriniň daşyndaky logistika ony gapyňyza ýetirer.Pol ýuwujy maşynyň özüňiz hereket edip bilmejekdigi barada alada etmeli däl.