ad_main_banner

Zawod ussahanasy

Zawod ussahanasy: Ussahana üçin pol ýuwujy maşyn.

Zawodyň hereketlendiriji poly, zawodyň täjirçilik ýer gurşawy üçin işlenip düzülen ýer arassalaýjy enjamdyr.Arassalaýjy we guradyjy maşynlary birleşdirýän arassalaýjy enjam.Easyeňil sürmek, ýönekeý we çeýe işlemek, uly çotga plastinka, uly kuwwatly batareýa, daşky gurşawy goramak we hapalanmaz.Arassalamagy has netijeli we has gowy ediň.Arassalanandan soň, ýer täze ýaly arassa, tegmiller, suw bellikleri ýok we el bilen arassalamak talap edilmeýär.

Zawodda sürüji skrabyň aýratynlyklary:

1. Amatly gözegçilik: Gorizontal polietilen rotomolding goşa suw çüýşesiniň dizaýny, deňagramly ýük, çaknyşmaga garşy we çydamly, çeýe we ýeňil;ergonomiki taýdan düzülen tutawaç we ýönekeý we düşnükli dolandyryş ýüzü bilen.

2. Batareýanyň kuwwaty aşa uly we üznüksiz işläp biler Batareýanyň kuwwaty gaty uly we üznüksiz işläp biler Batareýanyň kuwwaty gaty uly we takmynan 5-7 sagatlap işläp biler.

3. Pol çotgasy arassalama täsirine ýetip bilýän iki sany garaşsyz hereketlendiriji bilen hereket edýär.Wagtyň gijikdiriliş gorag ulgamy, çotga plastinkasyny guralsyz ýüklemek we düşürmek we suw sorujy rezin zolak bilen gelýär.

4. Köpük girmeginiň öňüni almak we motoryň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin ýokary hilli suw siňdiriji hereketlendiriji, galyndysyz super sorujy arassalama we köpüklere garşy ulgam (AFS AFS).

5. Awtomatiki deňagramlylyk ulgamy, deň däl ýerde, çotga basyşy ýeriň görnüşine görä awtomatiki düzýär we has gowy arassalamak täsirini gazanmak üçin suw rozetkasy bilen hyzmatdaşlyk edýär.

6. Enjamyň "ýadro" böleklerini hemme taraplaýyn goramak: batareýany pes duýduryşdan goramak, motoryň aşa ýüklenmegi ýa-da gysga utgaşmanyň goragy, suwy doly goramak, turbalaryň blokirlemeginden goramak.

7. Akyl gözegçiligi: çotganyň aýlanmagyny bes edensoň, suw çeşmesini awtomatiki usulda ýapyň, suwy we ýuwujy serişdäni tygşytlaýar;Lagym çüýşesi suwdan doly bolanda suw sorujy ulgamyň elektrik üpjünçiligini awtomatiki kesýär.

ASFSAF
ASDFFAS