ad_main_banner

Söwda merkezlerinde pol arassalaýjy maşynyň artykmaçlyklary

Uly söwda merkezlerinde we supermarketlerde arassaçylyk şertleri ýolagçy akymynyň göwrümi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr we ýeriň arassaçylygy iň möhüm zat, ýöne ýeriň arassaçylygyny saklamak kyn.Adaty el bilen ýuwmak, süpürmek we süpürmek her gün emele gelýän tozan we kir bilen netijeli arassalanyp bilmeýär we diňe tegmilleri ýere süpürip bilmeýär.Gowy arassalamak isleseňiz, köp işçi güýji we maddy serişdeleri goýmaly.Arassalaýjy enjamlar El bilen basýan pol ýuwujy maşyn, ýokary netijelilik döwrüniň talaplaryna jogap hökmünde öndürilýär.El bilen ýuwulýan pol ýuwujy maşyn, suwarmagy, arassalamagy we lagym ýygnamagy birleşdirýär we ýeriň arassalanmagyny çalt tamamlap biler.Rainagyşly howada-da ýeriň arassalygyny çalt saklap bilýär.saglyk.

gwsc750

Söwda merkezlerinde we supermarketlerde pollary arassalamak üçin arassalaýjy enjamlar, arassalaýyş meýdançasynyň zerurlyklaryna we arassalaýyş meýdançasynyň çäklendirmelerine görä saýlanyp bilner: kiçi el süpürgiçler, awtomatiki el süpürijiler, sürüji skrablar, uly sürüji skrablar, Doly awtomatiki kir ýuwýan maşyn we ş.m., soň Dike arassalaýjy enjamlar el bilen arassalamak bilen deňeşdirilende awtomatiki kir ýuwýan maşynyň ýa-da kir ýuwýan maşynyň we beýleki arassalaýjy enjamlaryň artykmaçlyklary barada gürleşer:

1. Arassalaýyş artykmaçlyklary: Söwda merkezlerinde, supermarketlerde we beýleki pudaklarda uzak wagtlap adaty el usullary ýerdäki hapalary arassalap bilmeýär.Cleaner arassalanandan soň, ýerdäki galan suw tegmilleri ýuwaş-ýuwaşdan bugarmaly ýa-da topragy çalt guratmak üçin saç guradyjyny ulanmaly, bu bolsa köp suw akymyna sebäp bolar.Içerdäki çyglylygyň ýokarlanmagy ýapyk meýdanda dargamak aňsat däl, enjamlary, desgalary we ulaglary uzak wagtlap poslamak aňsat;el bilen işleýän süpürgiçler ýaly arassalaýyş enjamlary, ýeri çalt arassalap bilýän süpürmek we guratmak bilen birleşdirildi.Surfaceerdäki çyglylyk sorulýar we ýerden ikinji derejeli hapalanmazdan çalt gurap biler ýaly ýerden alynýar.

2. Arassalamagyň netijeliligi: El bilen arassalamak diňe bir netijesiz bolman, köp wagt alýar, şeýle hem köp sanly adam resurslaryny ýitirýär.Haram arassalamak iş gurşawyna täsir edýär.Umuman şäher ussahanalarynda ulaglar, forkliftler, forkliftler we işgärler önümçilik ussahanasyna girýärler we çykýarlar.Daşardan gum, tozan we ýag getirip, ussahananyň her burçuna getirmek aňsat, epoksi poluň giň könelmegine sebäp bolýar;şäher ilki epoksi poluň hilini ýokarlandyryp biljek kir ýuwýan maşyn ýa-da kir ýuwýan maşyn ýaly arassalaýjy enjamlary saýlaýar.Iş gurşawy, bu arassalaýjy enjamlar, lagymlary arassalamagyň we siňdirmegiň awtomatiki arassalaýyş usuly bolan ähli arassalaýyş işini simulasiýa edip biler.El bilen işleýän skraberi 8 işçi ulanyp biler, bu bolsa zähmet çykdajylaryny we dolandyryş çykdajylaryny ep-esli azaldar.Pol ýuwlandan soň göni ýöräp bilersiňiz, garaşma wagtyny ep-esli azaldyp, iş netijeliligini ýokarlandyryp, el bilen arassalamagyň ýoklugyndan gaça durup bilersiňiz.Arassalaýyş enjamlary we el bilen arassalamak bilen deňeşdirilende, şäher arassalamakdaky ähmiýeti özüni görkezýär.

3. Arassalaýyş meýdany: El bilen ýuwulýan kir ýuwýan maşyn sagatda 1500 inedördül metrden gowrak, hereketlendiriji kir ýuwýan maşynyň arassalaýyş meýdany 5000 inedördül metrden gowrak bolup biler.Elbetde, bular teoretiki ugurlar.Açyk meýdany arassalamak kyn däl.Awtomat pol ýuwujy maşynyň häzirki çäklendirmesi, diňe şäher üçin kanaly arassalap bilýär.Maşyn guralynyň aşagy we iş stolunyň birneme pes ýeri üçin, umuman, uly göwrümli pol ýuwujy maşyn ýa-da pol ýuwujy maşyn Arassalamak üçin girip bolmaýar.Bu wagt arassalamak üçin kiçijik bir süpürgiç maşyny ulanmagy göz öňünde tutup bilersiňiz, soňra bolsa suw sorujy maşynyň gysgyjyny ulanyp, suwy siňdirip bilersiňiz we arassalamak üçin operasiýa bilen hyzmatdaşlyk edip bilersiňiz, täsiri gaty gowy.

Dördünjiden, arassalamak üçin ulanylýan arassalaýjy enjamlar, meselem, el ýuwujy kir ýuwýan maşyn, kir ýuwýan maşyn, kir ýuwýan maşyn, awtomatiki kir ýuwýan maşyn we ş.m. biri hapa we tozany bejermek, beýlekisi bejermek üçin lagym.Arassalaýjy enjamlar, daşky gurşawy gowulaşdyrmak we ýaşaýyş we iş gurşawyny gowulandyrmak üçin işlenip düzülen mehaniki enjamlar ulanylýan ergonomiki dizaýna, daşky gurşawy goramaga we energiýany tygşytlamaga, ýaşyl we arassa döwre laýyk gelýär we laýyk gelýär. ykdysady çykdajy ýörelgesi.

5. Arassalaýyş gerimi: söwda merkezlerinde, önümçilik ussahanalarynda we ammarlarda umumy ýer görnüşleri: sement poly, sement gaty gat, epoksi pol (epoksi pol, epoksi pol), aşaga çydamly pol, pol boýagy, halka Kislorodyň özüni tekizleýän poly , epoksi rezin pol, epoksi anti-statik pol, epoksi poslama garşy pol, epoksi rezin minom poly, anti-statik pol, akril kort, PVX pol, emeri könelmeýän pol, skidka garşy pollar, poslama garşy we çyg goragsyz pollar, FRP pollary, reňkli çäge pollary we ş.m., çykdajylary gözegçilikde saklamak we peýdany gowulaşdyrmak üçin amatly we häzirki zaman jemgyýetinde aýrylmaz arassalaýjy kömekçi bolan mehanizirlenen arassalaýyş we tehniki usullardan peýdalanyp, ylmy arassalaýyş dolandyryş usullaryna eýe bolmalydyr. daşky gurşawy dolandyryş derejämiziň we hyzmat derejämiziň möhüm beýany.


Iş wagty: Maý-12-2023