ad_main_banner

Elektrikli kir ýuwýan maşynlar, ýaşaýyş jaýlarynyň duralgasyny arassalamak üçin amatlydyr

Şäherleşme prosesiniň yzygiderli çaltlaşmagy bilen, ýaşaýyş jaýlarynyň sany köpelýär we ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy bilen barha köp willalarda we ýokary derejeli ýaşaýyş jaýlarynda arassalamak üçin elektrik süpürijileri ulanmak tendensiýasy barha moda bolýar. .Elbetde, bu bazar ykdysadyýetiniň ösüşi.Netijede, jemgyýetçilik emläk dolandyryjylary has ýokary girdeji gözleýärler.Arassalamak çykdajylaryny tygşytlamak üçin, diňe arassalaýyş netijeliligini ýokarlandyryp bilmän, el bilen dolandyrmagyň töwekgelçiligini azaldyp bilmän, emläk arassalamagyny hem tygşytlap bilýän mehanizirlenen arassalaýyş enjamlaryna-elektrik pol skrablaryna bil baglamalydyrlar.çykdajylary.

Tingchechang

Endokary derejeli ýaşaýyş ýerlerinde arassalamak meselesi nähili?

1. El bilen arassalamak ýokary derejeli jemgyýetiň keşbine gabat gelmeýär.Elbetde, ýokary derejeli ýaşaýyş ýerlerini el bilen arassalap bolmaz.Onlarça garry daýzalar we daýzalar ýaşaýyş ýerini süpürgiçler we tozanlar bilen arassalaýarlar, bu ýaşaýyş meýdany bilen düýbünden ýok ýaly görünýär.

2. Zähmet çykdajylarynyň ýokarlanmagy bilen el bilen arassalamak üçin çykdajylar ep-esli artdy.

3. El bilen dolandyrmak kyn.Jemgyýetde arassa gurşawy saklamak üçin, elbetde, köp sanly arassalaýjy işgär bilen enjamlaşdyrylan bolmaly.El bilen işlemek töwekgelçiligi arassalaýjy ýolbaşçylary hem hemişe gynandyrýar.

Jemgyýeti arassalamak üçin elektrik süpürijileriň ulanylmagy arassalaýyş işleriniň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.Elektrik süpürijiniň arassalaýyş netijeliligi sagatda takmynan 13,000 inedördül metr bolup, bu 10 arassalaýjy işçiniň iş netijeliligine deňdir we şoňa görä işçi güýjüni azaldyp biler.El bilen işlemek howpuny ep-esli azaldyň.Elektrik süpüriji ajaýyp görnüşe we adamlaşdyrylan dizaýna eýedir we ýoly arassalamak üçin arassalaýjy işgärler ýokary derejeli jemgyýetiň keşbine has laýyk gelýär.


Iş wagty: Maý-12-2023