ad_main_banner

Emläk meýdanynda süpüriji nädip saýlamaly?

Adamlaryň daşky gurşawa bolan talaplary barha ýokarlanýar we seýilgähler, meýdançalar, zawodlar we ýaşaýyş ýerleri ýaly ýerleriň köpüsi elektrik kir ýuwýan maşynlary saýlar.Skrablar iş usullaryna görä toparlara bölünýär.Pişik görnüşli / sürüji görnüşli skrablar bar, şonuň üçin laýyk skraberi nädip saýlamaly?

habarlar1 (3)
habarlar1 (1)

Köp işlerde elektrik süpüriji diňe bir rahat iş gurşawy bilen üpjün edip bilmez, el bilen işlemek bilen deňeşdirilende ulanyş çykdajylaryny ep-esli azaldyp biler.Pol ýuwujy maşynyň batareýasy adaty batareýa awtoulagy ýaly zarýadlanyp we ulanylyp bilner.Onda tükeniksiz zyňyndy, howanyň hapalanmagy we pes ses ýok.Köplenç emläk arassalaýjy bölümler tarapyndan saýlanýan arassalaýjy guraldyr.

Elektrik polunyň süpürijisi pes ses we hapalanma ýok.Bir zarýadda takmynan 5 sagatlap üznüksiz işläp bilýär we tozan we ýag ýaly ownuk hapalary aňsatlyk bilen dolandyryp bilýär.Mysal üçin, ussahanalar, wokzal garaşylýan otaglar we awtoulag duralgalary ýaly uly arassalaýyş ýerlerinde, umuman, giň meýdany bolan sürüjilik görnüşli kir ýuwýan maşyny saýlamaly.Kir ýuwýan maşynyň bu görnüşini ulanmak işi çalt we ýokary netijelilik bilen tamamlap biler.

habarlar1 (2)
habarlar1 (4)

Gozgalmaýan emläk jemgyýeti, arassalaýyş meýdanyna we ýol giňligine görä modeliň ululygyny kesgitlemeli.Residentialaşaýyş jaýynda ses we arassaçylyk üçin ýokary talaplar sebäpli, ýaşaýyş meýdanyndaky desgalar dar we köp öwrümler bolýar, şonuň üçin az ses, daşky gurşawy goramak, çeýe işlemek we güýçli arassalaýyş güýji bolan pol ýuwujy maşynlar saýlanmalydyr.Sürüji pol ýuwujy maşynlar esasan uly ýerleri bolan ýerlerde ulanylýar., giň tekiz ýer we ş.m. El ýuwujy kir ýuwýan maşyn, esasan dar ýerler, ýaşaýyş jaýlarynyň duralgalary we ş.m.


Iş wagty: Maý-12-2023