ad_main_banner

Sürüji kir ýuwýan maşyn, zawod ussahanasynda zerur arassalaýjy enjamdyr

Şäherleşmegiň dowam edýän tizlenmegi sebäpli öýleriň sany köpelýär we ýaşaýyş şertleriniň gowulaşmagy bilen willalary we beýleki ýokary derejeli ýaşaýyş jaýlaryny arassalamak üçin elektrik süpürijileri işe almak meýli artýar.Elbetde, bazar ykdysadyýeti şeýle ösýär.Netijede, jemgyýetçilik emläk dolandyryjylary girdejililigi ýokarlandyrmaga çalyşýarlar.Arassalaýyş netijeliligini ýokarlandyryp, el bilen dolandyrmak töwekgelçiligini peseldip biljek we emläk arassalamagyny tygşytlap biljek elektrik pollary, arassalamak çykdajylaryny azaltmak üçin ulanmaly mehanizirlenen arassalaýyş enjamlarynyň görnüşidir.

rm750

Baý etraplarda arassalamak bilen baglanyşykly meseleler näme?

1. El bilen arassalamak aýratyn töwerekleriň keşbine laýyk gelmeýär.Elbetde, ýokary ýaşaýyş jaýlarynda el arassalamak amatsyz.Onlarça garry daýylaryň we daýzalaryň töwerekleri süpürgeler we tozanlar bilen arassalamagy ýerliksiz ýaly.

2. Işgärleriň çykdajylarynyň ýokarlanmagy sebäpli el bilen arassalamagyň bahasy ep-esli ýokarlandy.

3. El bilen dolandyrmak kyn bolup biler.Elbetde, arassa atmosferany saklamak üçin bir jemgyýet uly arassalaýyş toparyna mätäç.Arassalaýjy gözegçiler el bilen işlemek howpy bilen yzygiderli jebir çekýärler.

Zemin arassalaýjy maşyn, iň täze tehnologiýa we takyk in engineeringenerçilik bilen işleýänligi sebäpli ajaýyp arassalaýyş öndürijiligini we ygtybarlylygyny hödürleýär.Enjamyň işleýşini gowulandyrýan dürli aýratynlyklar, sazlanylýan tizligi dolandyrmak, suwuň awtomatiki gözegçiligi we iň oňat hereket üçin ýönekeý dolandyryş ýaly öz içine alýar.

Elektrik süpürijiler köpçülik ýerlerinde arassalamak meseleleriniň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.Elektrik süpüriji sagatda ortaça 6000 inedördül metr arassalap biler.işgärleriň sanyny sazlap biler.el bilen işlemegiň howplaryny ep-esli azaltdy.Arassalaýjy toparyň ýoly arassalamak islegi ýokary derejeli mähelläniň düşünjesine has laýyk gelýär we elektrik süpürijisi ajaýyp görnüşe we adamlaşdyrylan dizaýna eýe.


Iş wagty: Maý-12-2023