ad_main_banner

El bilen basýan pol gyryjy Warrior 660B

Gysga düşündiriş:

Kir ýuwmak we guratmak funksiýalaryny birleşdirýän kiçijik pol ýuwujy maşyn.Ykjam beden dizaýny, enjamyň köp adamly ýerlerde erkin işlemegine mümkinçilik berýär, işiň güýjüni ep-esli peseldýär we iş netijeliligini ýokarlandyrýar.Arassalamagyň we arassaçylygyň hilini ep-esli ýokarlandyryp, ýerdäki dürli tegmilleri çalt çözüp biler.Enjam çeýe we ulanmak üçin ýönekeý, işlemek aňsat, garrylar edaralary, çagalar baglary, mekdepler, kiçi supermarketler we ş.m. ýaly dar ýerlerde poly arassalamak üçin amatly we ulanyjylaryň köpüsiniň arassalaýyş isleglerini kanagatlandyryp biler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Arassalaýyş tehnologiýasyndaky iň täze öňe gidişlik, eli basýan pol skraberi bilen tanyşdyrmak!Elimizi basýan pol süpürgiç, dyzlaryňyza pollary süpürmekden ýa-da agyr, gaty arassalaýjy enjamlary ulanmakdan bizar bolsaňyz, ähli arassalaýyş talaplaryňyzyň çözgüdi.

Şuňa meňzeş häzirki zaman arassalaýyş gurallary wagtyňyzy tygşytlamak, öndürijiligi ýokarlandyrmak we durmuşyňyzy ýönekeýleşdirmek bilen ajaýyp arassalama netijelerini öndürmek üçin ýasalýar.Arassalaýjy hünärmenler we öý eýeleri, eliňi we poluňy peseldýän ergonomiki dizaýn bilen, eliň aşagyndaky polkany ulanmagy aňsat taparlar.

Düwürtigimiziň gurluşynda ýokary güýç komponentleri ulanyldy, oňa güýç, poslama garşylyk we uzak ömür berildi.Dökülýän çotgany çalt öwürýän, pollaryňyzy gowy arassalaýan we hatda iň agyr reňklerden we tegmillerden dynýan güýçli hereketlendirijisi bar.

Mundan başga-da, enjamda yzygiderli doldurma zerurlygy bolmazdan uzak wagtlap arassalamak mümkinçiligini berýän uly suw çüýşesi bar.Pollaryňyzy netijeli arassalamak we goldamak üçin zerur bolan ähli gurallary berýär, şonuň üçin olar hemişe täze görünýär.
Plitkalar, beton we beýleki gaty ýüzler, el degirme pollary bilen ulanmak üçin ajaýyp dalaşgärlerdir.Ofisler, mekdepler, hassahanalar, ammarlar we ş.m. ýaly dürli ýerlerde ulanylyp bilner

Arassalamak we çalyşmak üçin çalt we ýönekeý aýrylýan we ýuwulýan çotgalar bilen bu pol ýuwujy serişdäni saklamak üçin ýönekeýdir.Mundan başga-da, ýokary hilli önüm satyn alýandygyňyza ynam we rahatlyk berýän bir ýyllyk kepillik bilen gelýär.

Sözümiň ahyrynda, el bilen basýan pol arassalaýjy, çalt we aňsat arassalama netijelerini almak isleýän her bir adam üçin zerur bolan arassalaýjy guraldyr.Bu pol ýuwujy, ergonomiki dizaýny, premium komponentleri we iň soňky işleýşi sebäpli arassalaýyş enjamlaryňyza iň oňat goşundy.Indi eliňizdäki pol arassalaýjysyna sargyt edip, bulaşyk we haram pollar bilen hemişelik hoşlaşyň!

Önüm aýratynlyklary

1. Uly açyk kanalizasiýa tanky , aňsat tehniki hyzmat
2.Puşbutton operasiýa paneli to işlemek aňsat
3. Bütin maşyn üçin akylly gysga utgaşma, motor negatiw basyşy artykmaç ýüklemekden goramak
4.Bir maşynyň näsazlygyny ýüze çykarmak we duýduryş funksiýasy maintenance tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrýar

660b

Tehniki aýratynlyklar

Model belgisi Söweşiji 660B
Kuwwat DC24V
Iş giňligi 660mm
Sykyş giňligi 920mm
Iş ukyby 4200m
Çotganyň diametri 660mm
Çotga basyşy 40kg
Çotga motor 2 × 550W
Sorujy motor 600W
Çözüw tankynyň kuwwaty 90L
Dikeldiş tankynyň kuwwaty 100L
Batareýanyň mukdary 3 * DC * 8V150AH / 3HR
Maşynyň agramy 190 kg
Maşynyň uzynlygy 1220mm
Maşynyň beýikligi 1020mm
Maşynyň ini 730mm
Sesi level derejesi 60dBA

Haryt maglumatlary

1690351042382
hakda
El bilen basmak üçin pol 1 (1)
El bilen basýan pol skraber1 (3)
El bilen basmak üçin pol 1 (4)
El bilen basmak üçin pol 1 (2)

  • Öňki:
  • Indiki: