ad_main_banner

Ultra ullakan polda süpüriji Warrior 1020B

Gysga düşündiriş:

Kniaht1020BTaşa ulalýan kir ýuwýan maşyn.Ultra uly ýerlerde işleri arassalamak üçin amatlydyr.Ini 1 metrden gowrak ýuwujy şassi we ultra uly suw çüýşesi bu kir ýuwýan maşyny gaty täsirli edýär .Bu görnüşli iň uly kuwwatly batareýa bilen enjamlaşdyrylan bu enjam, bir zarýadda 7-8 sagatlap işläp biler we ideal bolar aşa uly senagat arassalaýyş ýerleri üçin


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

“Kniaht1020BT” ulaldylan hereketlendiriji kir ýuwýan maşyn.Ultra uly ýerlerde işleri arassalamak üçin amatlydyr.Ini 1 metrden gowrak ýuwujy şassi we ultra uly suw çüýşesi bu kir ýuwýan maşyny gaty täsirli edýär .Bu görnüşli iň uly kuwwatly batareýa bilen enjamlaşdyrylan bu enjam, bir zarýadda 7-8 sagatlap işläp biler we ideal bolar aşa uly senagat arassalaýyş ýerleri üçin.

Ösen tehnologiýa we takyk in engineeringenerçilik bilen işleýän polda arassalaýjy maşyn ajaýyp arassalaýyş öndürijiligini we ygtybarlylygyny üpjün edýär.Enjam sazlanylýan tizligi dolandyrmak, suwuň awtomatiki derejesini duýmak we amatly hereket etmek üçin ulanylmagy aňsat dolandyryşlary goşmak bilen, işleýşini ýokarlandyrýan birnäçe aýratynlyk bilen enjamlaşdyrylandyr.
Arassalaýjy maşyn, şeýle hem dürli arassalaýyş önümlerini we esbaplaryny ulanmak üçin niýetlenendir, bu hem agyr, hem ýeňil arassalaýyş işleri üçin amatly bolar.Iň ýokary öndürijiligi we köp taraplylygy bilen, ähli täjirçilik we önümçilik zerurlyklaryňyz üçin tygşytly arassalaýyş çözgütleri bilen üpjün edýär.
Enjam uzak dowam etmegi we öndürijiligini üpjün edýän berk we çydamly dizaýn bilen gurulýar.Onda könelmegine we ýyrtylmagyna çydamly ýokary hilli komponentler we materiallar bar, hatda iň kyn arassalaýyş meselelerini hem çözüp biler.

Arassalaýjy maşynyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, ulanylyşynyň aňsatlygydyr.Enjam ulanyjylara amatly bolar ýaly döredilip, operatorlara işlemegi, goldamagy we arassa saklamagy aňsatlaşdyrýar.Bu, arassalaýyş tertibiňizi optimallaşdyryp, iş wagtyny azaldyp, ahyrky netijäňizi gowulaşdyryp bilersiňiz.

Söwda ýa-da önümçilik arassalaýyş tejribäňizi üýtgetmek üçin niýetlenen pol arassalaýjy maşyn bilen tanyşdyrmak.Bu kuwwatly enjam, poluňyzy arassalamak boýunça ähli işler üçin deňi-taýy bolmadyk netijeliligi, tizligi we öndürijiligi üpjün edýär.Oturylyş dizaýnyndan başlap, berk gurluşyna çenli, poluňyzy arassalamak üçin ähli zerurlyklary we ajaýyplygy üpjün edýär.Şeýlelik bilen, şu gün arassalaýjy maşyna maýa goýuň we arassalaýyş işleriňizi indiki derejä çykaryň!

Önüm aýratynlyklary

1. Iki sany ýönekeý elektrik düwmesi çotga diski awtomatiki ýokarlandyryp we peseldip biler, suw sorujy we döwmek düwmesiniň görnüşi dolandyryş paneli ýönekeý we öwrenmek aňsat.(LCD displeý) Kompýuter wersiýasy (ýumşak başlangyç) ultra ýuwaş dizaýn, ses duýgur gurşawda ulanmak üçin amatly。
2. Bütin maşyn üçin akylly gysga utgaşma goragy 'Motor üçin negatiw basyş artykmaç goragy'
3.Akymly sürmek tejribesini gazanmak üçin ruluň burçuny sazlamak arkaly sazlap bolýar
4. Maşynyň näsazlygyny anyklamak we duýduryş funksiýasy, tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrýar
5. Suw skuter göterilenden soň, tutuş ulagyň ters dizaýny, suw skuterini uzak wagtlap ulanmakdan goraýar.
6. highokary torkly hereketlendiriji bilen döredilen, 360 dereje öwrüp bilýär we dürli iş ýerleri üçin amatly dyrmaşma ukybyna eýe.Lagym we suw ýetmezçiligi üçin awtomatiki duýduryş funksiýasy we arassa suw ýetmezçiligi üçin çalt işlemek

Ultra ullakan münmek
Ultra-uly münmek pol scru2

Tehniki aýratynlyklar

Bahalandyrylan naprýa .eniýe 36V
Jemi güýç 2850W
Suw akymy 4.0L / Min
Giňligi arassalamak 1020mm
Iş ukyby 8160M
Sorujy vakuum 2200mm
Çotga motor 2 * 550W
Wakuum motor 500W * 2
Sykyş giňligi 1200mm
Pyýada tizligi 0-8KM
Motor motor 750W
Saklamak batareýasy 6V * 6V220AH / 3HR
Zarýad beriş wagty 8-10H
Arassa suw çüýşesi 200L
Hapa suw TankCa pa şäheri 210 L.
Çotga basyşy 75 kg
Üznüksiz iş wagty 7-8H
Sesi derejesi 65dB
Dyrmaşmak ukyby 20% (Suw ýok)
L * W * H. 1600 * 1380 * 1100mm
Diňe maşyn 565 kg

Haryt maglumatlary

Kniaht1020BT (2)
Kniaht1020BT (3)
Kniaht1020BT (1)
Kniaht1020BT (4)
Kniaht1020BT (5)
Kniaht1020BT (6)

  • Öňki:
  • Indiki: