ad_main_banner

El bilen basýan pol gyryjy Warrior 510B

Gysga düşündiriş:

El bilen iteklemek üçin pol

Warrior 510B Önüm aýratynlyklary

Kir ýuwmak we guratmak funksiýalaryny birleşdirýän kiçijik pol ýuwujy maşyn.Ykjam beden dizaýny, enjamyň köp adamly ýerlerde erkin işlemegine mümkinçilik berýär, işiň güýjüni ep-esli peseldýär we iş netijeliligini ýokarlandyrýar.Arassalamagyň we arassaçylygyň hilini ep-esli ýokarlandyryp, ýerdäki dürli tegmilleri çalt çözüp biler.Enjam çeýe we ulanmak üçin ýönekeý, işlemek aňsat, garrylar edaralary, çagalar baglary, mekdepler, kiçi supermarketler we ş.m. ýaly dar ýerlerde poly arassalamak üçin amatly we ulanyjylaryň köpüsiniň arassalaýyş isleglerini kanagatlandyryp biler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

El bilen basýan pol skrabber Warrior 510B bilen tanyşdyrmak - Arassalamak tejribäňizi öwüriň!

“Hand Push Floor Scrubber Warrior 510B” amatlylygyň we netijeliligiň ajaýyp garyndysydyr.Ykjam ululygy we ýeňil dizaýny bilen bu pol süpürgiçini dolandyrmak aňsat, hatda iň berk burçlara we kyn ýerlere-de aňsatlyk bilen baryp biler.Şeýle hem ýokary tizlikde aýlanýan güýçli çotgalar bilen enjamlaşdyrylyp, dürli pollaryň üstündäki boýag tegmilleri, reňkleri we kirleri netijeli aýyrýar.

Warrior 510B-iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, ulanyjy üçin amatly amaldyr.Artykmaç el zähmetini talap edýän adaty skrablardan tapawutlylykda, bu iň täze model ulanyjylara kyn egilmek ýa-da dyza çökmek zerurlygyny aradan aýyryp, ony ýere basmaga mümkinçilik berýär.Onuň sazlanyp bilinýän tutawajy, ähli belentlikdäki ulanyjylaryň enjamy rahat işledip biljekdigini, arka tarapdaky ştamlary azaldyp, umumy arassalaýyş netijeliligini ýokarlandyrmagyny üpjün edýär.

Mundan başga-da, “Hand Push Floor Scrubber Warrior 510B” ajaýyp netijeleri kepillendirýän ösen arassalaýyş tehnologiýalaryny öz içine alýar.Iki hereketli çotgalary diňe bir poly süpürmek bilen çäklenmän, ýalpyldawuk gutarýar.Içindäki suw we ergin paýlaýyş ulgamy arassalaýjy serişdeleriň hatda paýlanmagyny üpjün edýär, netijeliligini ýokarlandyrýar we isripleri azaldýar.Mundan başga-da, bu pol ýuwujy enjamda ýygy-ýygydan doldurmagyň zerurlygyny aradan aýyrýan we bökdençsiz arassalamaga mümkinçilik berýän uly kuwwatly suw çüýşesi bar.

Önüm aýratynlyklary

1. Uly açyk kanalizasiýa tanky , aňsat tehniki hyzmat
2. Puşbutton operasiýa paneli to işlemek aňsat
3. Bütin maşyn üçin akylly gysga utgaşma goragy, motor negatiw basyşy artykmaç ýüklemekden goramak
4. Maşynyň näsazlyklaryny anyklamak we duýduryş funksiýasy maintenance tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrýar

önüm

Tehniki aýratynlyklar

Bahalandyrylan naprýa .eniýe 24V
Jemi güýç 1860W
Suw akymy 4.0L / Min
Giňligi arassalamak 700mm
Iş ukyby 4200M
Sorujy vakuum 2200mm
Çotga motor 2 * 550W
Wakuum motor 600W
Sykyş giňligi 920mm
Pyýada tizligi 0-8KM
Motor motor 500W
Saklamak batareýasy 3 * DC8V;150AH / 3HR
Zarýad beriş wagty 8-10H
Arassa suw çüýşesi 90L
Hapa suw TankCa pa şäheri 100 L.
Çotga basyşy 40kg
Üznüksiz iş wagty «5H
Sesi derejesi 65dB
Dyrmaşmak ukyby 25% (Suw ýok)
L * W * H. 1220 * 730 * 1020mm
Diňe maşyn 195kg

Haryt maglumatlary

510b (2)
510b (3)
510b (4)
510b (5)
510b (6)
510b (7)
510b (8)
510b (1)

  • Öňki:
  • Indiki: