ad_main_banner

Orta gatdaky pol ýuwujy Kniaht 860B

Gysga düşündiriş:

Kniaht 860Borta ölçegli sürtüji.Dürli orta ölçegli ýerler üçin gaty amatly.Bütin bedeni bolsa ýeňil agramly we işlemek aňsat.Örän kiçijik öwrüm diametri bilen, ýerinde öwrümi amala aşyryp we amaly amplitudany ulaldyp biler.Enjamlaryň ulanylyşynda has kiçi çäklendirmeler bar.Doly getirilen konfigurasiýa bolsa umumy hilini has gowy kepillendirip biler


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

“Kniaht 860B” orta ölçegli sürtüji.Dürli orta ölçegli ýerler üçin gaty amatly.Bütin bedeni bolsa ýeňil agramly we işlemek aňsat.Örän kiçijik öwrüm diametri bilen, ýerinde öwrümi amala aşyryp we amaly amplitudany ulaldyp biler.Enjamlaryň ulanylyşynda has kiçi çäklendirmeler bar.Doly getirilen konfigurasiýa umumy hilini has gowy kepillendirip biler Dürli ýer ýüzlerini abatlamak we arassalamak üçin gaty laýyk.Enjamyň suw çüýşesi giňişligini we häsiýetini ýokarlandyrmak, ölen agramy bilen ýasamak üçin niýetlenendir .Bu iň güýçli we amatly görnüşe öwrülýär.

Gündelik arassalamak, çöllük ýerleri meliorasiýa etmek we köp iri ýerler üçin daşky gurşawy arassa saklamak üçin ilkinji saýlaw.Uly suw çüýşesi kuwwaty bilen bu poly arassalaýjy maşyn, doldurmagyň zerurlygy bolmazdan 4,5 sagatda üznüksiz işläp biler.Şeýle hem, dürli ýüzlerde we arassalamak işlerinde ulanyp boljak çotgalar, burunlar we matalar ýaly köp sanly goşundylar we esbaplar bar.Mundan başga-da, arassalaýjy maşyn, operatorlar we daşky gurşaw üçin howpsuz ekologiýa taýdan arassa çözgütleri hödürleýär.

Oturylyşyk dizaýny, operatoryň iň ýokary rahatlygyny, öndürijiligini we howpsuzlygyny üpjün edýär, bu arassalaýyş arsenalyňyza iň oňat goşundy bolýar.Arassalaýjy maşyn, şeýle hem dürli arassalaýyş önümlerini we esbaplaryny ulanmak üçin niýetlenendir, bu hem agyr, hem ýeňil arassalaýyş işleri üçin amatly bolar.Iň ýokary öndürijiligi we köp taraplylygy bilen, ähli täjirçilik we önümçilik zerurlyklaryňyz üçin tygşytly arassalaýyş çözgütleri bilen üpjün edýär.

Jemläp aýtsak, polda arassalaýjy maşyn ajaýyp işlemegi, ýokary öndürijiligi we ekologiýa taýdan arassa aýratynlyklary özünde jemleýär, bu bolsa islendik täjirçilik ýa-da senagat arassalaýyş programmasy üçin iň amatly saýlama bolýar.Oturylyş dizaýnyndan başlap, berk gurluşyna çenli, poluňyzy arassalamak üçin ähli zerurlyklary we ajaýyplygy üpjün edýär.Şeýlelik bilen, şu gün arassalaýjy maşyna maýa goýuň we arassalaýyş işleriňizi indiki derejä çykaryň!

Önüm aýratynlyklary

1. Iki sany ýönekeý elektrik düwmesi çotga diski awtomatiki ýokarlandyryp we peseldip biler, suw sorujy we döwmek düwmesiniň görnüşi dolandyryş paneli ýönekeý we öwrenmek aňsat.(LCD displeý) Kompýuter wersiýasy (ýumşak başlangyç) ultra ýuwaş dizaýn, ses duýgur gurşawda ulanmak üçin amatly。
2. Bütin maşyn üçin akylly gysga utgaşma goragy 'Motor üçin negatiw basyş artykmaç goragy'
3.Akymly sürmek tejribesini gazanmak üçin ruluň burçuny sazlamak arkaly sazlap bolýar
4. Maşynyň näsazlygyny anyklamak we duýduryş funksiýasy, tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrýar
5. Suw skuter göterilenden soň, tutuş ulagyň ters dizaýny, suw skuterini uzak wagtlap ulanmakdan goraýar.
6. highokary torkly hereketlendiriji bilen döredilen, 360 dereje öwrüp bilýär we dürli iş ýerleri üçin amatly dyrmaşma ukybyna eýe.Lagym we suw ýetmezçiligi üçin awtomatiki duýduryş funksiýasy we arassa suw ýetmezçiligi üçin çalt işlemek

Orta gezelenç poluň skraberi

Tehniki aýratynlyklar

Bahalandyrylan naprýa .eniýe 36V
Jemi güýç 2350W
Suw akymy 4.0L / Min
Giňligi arassalamak 860mm
Iş ukyby 6500M
Sorujy vakuum 2200mm
Çotga motor 2 * 550W
Wakuum motor 600W
Sykyş giňligi 1200mm
Pyýada tizligi 0-8KM
Motor motor 750W
Saklamak batareýasy 12V * 3 * 150AH / 3HR
Zarýad beriş wagty 8-10H
Arassa suw çüýşesi 160L
Hapa suw TankCa pa şäheri 170 L.
Çotga basyşy 70kg
Üznüksiz iş wagty 5H
Sesi derejesi 65dB
Dyrmaşmak ukyby 20% (Suw ýok)
L * W * H. 1640 * 910 * 1330mm
Diňe maşyn 450kg

Haryt maglumatlary

860b (4)
860b (1)
860b (2)
860b (3)

  • Öňki:
  • Indiki: