ad_main_banner

El bilen basýan pol gyryjy Warrior 510B

Gysga düşündiriş:

Kir ýuwmak we guratmak funksiýalaryny birleşdirýän kiçijik pol ýuwujy maşyn.Ykjam beden dizaýny, enjamyň köp adamly ýerlerde erkin işlemegine mümkinçilik berýär, işiň güýjüni ep-esli peseldýär we iş netijeliligini ýokarlandyrýar.Arassalamagyň we arassaçylygyň hilini ep-esli ýokarlandyryp, ýerdäki dürli tegmilleri çalt çözüp biler.Enjam çeýe we ulanmak üçin ýönekeý, işlemek aňsat, garrylar edaralary, çagalar baglary, mekdepler, kiçi supermarketler we ş.m. ýaly dar ýerlerde poly arassalamak üçin amatly we ulanyjylaryň köpüsiniň arassalaýyş isleglerini kanagatlandyryp biler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Arassalaýyş tehnologiýasyndaky iň täze täzelik bilen tanyşdyrmak - eli basýan pol ýuwujy!Dyzlaryňyza pollary süpürmekden ýa-da dolandyrmak kyn bolan gaty arassalaýjy maşynlary ulanmakdan ýadasaňyz, elimizi basýan pol ýuwujy, ähli arassalaýyş zerurlyklaryňyzyň jogabydyr.

Döwrebap arassalaýyş enjamlary durmuşyňyzy aňsatlaşdyrmak, wagt tygşytlamak we netijeliligi ýokarlandyrmak we ajaýyp arassalama netijelerini bermek üçin döredildi.El bilen basýan pol süpürgiçini ulanmak aňsat, oňaýly tutawaç we ergonomiki dizaýn bilen, arkaňyzdaky we goluňyzdaky dartgynlygy azaldýar we hünärmenleri we öý eýelerini arassalamak üçin iň amatly saýlama bolýar.

Biziň pol gabygymyz ýokary hilli materiallardan ýasalyp, ony çydamly, poslama garşy we uzak dowam edýär.Onda pollary düýpli arassalamak we iň agyr hapalary we tegmilleri aýyrmak üçin ýokary tizlikli sürtülýän çotgany aýlaýan ýokary güýçli hereketlendiriji bar.

Arassalaýjy we ýuwup bolýan çotgalar bilen pollarymyzy arassalamak aňsat, çalt we aňsat arassalanyp we çalşylyp bilner.Şeýle hem, bir ýyllyk kepillik bilen üpjün edilýär, size rahatlyk we ýokary hilli önüm satyn alýandygyňyzy kepillendirýär.

Sözümiň ahyrynda, el bilen basýan pol süpürgiç, zähmet we ajaýyp arassalama netijelerine ýetmek isleýänler üçin hökmany arassalaýjy enjamdyr.Ergonomiki dizaýny, ýokary hilli materiallary we ösen aýratynlyklary bilen bu pol ýuwujy arassalaýyş arsenalyňyza ajaýyp goşundy.Şu gün eliňizi iteklemek üçin sargyt ediň we bulaşyk we hapa pollar bilen hemişelik hoşlaşyň!

Önüm aýratynlyklary

1. Uly açyk kanalizasiýa tanky , aňsat tehniki hyzmat
2.Puşbutton operasiýa paneli to işlemek aňsat
3. Bütin maşyn üçin akylly gysga utgaşma, motor negatiw basyşy artykmaç ýüklemekden goramak
4.Bir maşynyň näsazlygyny ýüze çykarmak we duýduryş funksiýasy maintenance tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrýar

prod1

Tehniki aýratynlyklar

Model belgisi Söweşiji 510B
Kuwwat DC24V
Iş giňligi 510mm
Sykyş giňligi 830mm
Iş ukyby 4200m
Çotganyň diametri 510mm
Çotga basyşy 40kg
Sorujy motor 500W
Çözüw tankynyň kuwwaty 90L
Dikeldiş tankynyň kuwwaty 100L
Batareýanyň mukdary 2 * (120Ah)
Maşynyň agramy 260 kg
Maşynyň uzynlygy 1220mm
Maşynyň beýikligi 1020mm
Maşynyň ini 730mm
Sesi level derejesi 60dBA

Haryt maglumatlary

hakda
hakda
El bilen basmak üçin pol 1 (1)
El bilen basýan pol skraber1 (3)
El bilen basmak üçin pol 1 (4)
El bilen basmak üçin pol 1 (2)

  • Öňki:
  • Indiki: