ad_main_banner

Dike 1900 Süpüriji maşyn

Gysga düşündiriş:

Arassalaýyş işleriňizi öňküsinden has aňsat, has täsirli we has täsirli etmek üçin döredilen “Dike 1900 Sweeper” bilen tanyşdyrmak.

“Dike 1900” süpürijisiniň dizaýnynda güýçli sorujylyk we uzak möhletli öndürijiligi üpjün edýän güýçli siňdiriş we uly kuwwatly hapalar bar.Zibil, şeýle hem elleriňizi arassa we arassa saklamagyny üpjün edip, hapa we galyndylary boşatmaga mümkinçilik berýän aňsat mehanizm bilen döredilip bilner.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

Elektrik ulgamy

Elektron dolandyryş

Import edilen köpçülikleýin gurnama akylly gözegçilik ediji (Zhongke)

Dike 1900 süpüriji 

Batareýa

48V100AH ​​ian Tianneng alty tehniki hyzmat etmeýän batareýa)

Motor

DC çotgasyz diferensial hereketlendiriji

Zarýad beriji

Göçme akylly güýçlendiriji

Zarýad beriş wagty

6-8h (Akdyrylyş derejesi 100%)

Tehniki parametrler

Bahalandyrylanlar

1 人

Uzynlygy * ini * beýikligi

2200 * 1900 * 1900MM

Ulgam naprýa .eniýesi

48V

Tizlik

9.9.KM/H

Motor güýji

1800W

Minimal öwrüm radiusy

Inerine öwüriň

Zarýad beriş wagty

(6-8) sag

Iň ýokary dereje

> 25 °

Agram

750KG

Tormoz aralygy

≤4m

Iş wagty

4-6H

Süpürmek giňligi

1900MM

Zibil kuwwaty

160L

 

Çotganyň esasy ini

700MM

Rolikli motor

850W

 

Netijelilik

14000㎡ / sag

Güýç çeşmesi

48V

 

Batareýanyň kuwwaty

48V150AH

Suw çüýşesi

150L

 

Süzgüç meýdany

8m²

Ulag ulgamy

Otur

Awtobus sowuk köpükli gubka + ýokary çydamly PU deri mata

Beden

Alýumin garyndysy (çarçuwa, şöhle, gapdal garawul) + polat çarçuwa + aýlaw gaby / ABS in engineeringenerçilik plastmassa galyplary

Gapy

Temper HD aýna gapy

Daş görnüşi

Ruletka süpürgiçleri bilen gurallar toplumynyň güýji we naprýa .eniýe ekrany

Yzky aýna

Hawa

Çyralar we signallar

Kombinirlenen faralar, birleşdirilen yzky çyralar, in engineeringenerçilik duýduryş çyralary, elektrik şahy we tersine sazlaýjy

Ses

ONOK

Rul

Awtoulag ruly

Aşakdaky tabak ulgamy

Sürüji

Çäksiz üýtgeýän tizlik ulgamy

Rul ulgamy

Dört taraplaýyn sazlaýyş ugry sütüni, dişli görnüşli rul

Öňki we yzky oklar we asmalar

Öňki tigir şokunyň siňdirilmegi, yzky ok

Tormoz ulgamy

Iki diskli gidrawliki tormoz

Şin

Gaty uly rezin tekerler, öň tigir 300 arka tigir 350

Tigir

Polat tigirler

Düşündiriş

Batareýanyň kuwwatynyň ululygy iş wagtynyň dowamlylygyny kesgitleýär

Önümiň beýany

Arassalaýyş işleriňizi öňküsinden has aňsat, has täsirli we has täsirli etmek üçin döredilen “Dike 1900 Sweeper” bilen tanyşdyrmak.
“Dike 1900” süpürijisiniň dizaýnynda güýçli sorujylyk we uzak möhletli öndürijiligi üpjün edýän güýçli siňdiriş we uly kuwwatly hapalar bar.Zibil, şeýle hem elleriňizi arassa we arassa saklamagyny üpjün edip, hapa we galyndylary boşatmaga mümkinçilik berýän aňsat mehanizm bilen döredilip bilner.
Bu enjam tozandan, kirden daşlara we has uly çygly bölejiklere çenli dürli galyndylary dolandyrmak üçin ýörite döredildi.

Roadol süpürijimiziň esasy aýratynlyklaryndan biri, galyndylary aýyrmagy şemal öwürýän ýokary güýçli sorujy ulgamdyr.Ulgam güýçli turbina bilen enjamlaşdyrylandyr, bu köçeden iň ownuk hapa we tozan bölejiklerini hem alyp biler we ýollaryňyzyň öňküsinden has arassa bolmagyny üpjün eder.

Roadol süpürijimiz, howanyň hapalanmagyny azaldýan aýratynlyklar bilen ekologiýa taýdan arassa.Enjam tozany we beýleki bölejikleri süpürip barýarka daşky gurşawa gaçmazlygy üçin güýçli tozan basmak ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Roadöne ýol süpürijimiziň peýdalary diňe şol ýerde durmaýar.Şeýle hem, enjamy ulanmagy we tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrmak üçin dizaýn etdik.Enjam, ulanyjylara zerurlyklaryna görä sazlamalary çalt sazlamaga mümkinçilik berýän, aňsat ulanylýan dolandyryş paneli bilen enjamlaşdyrylandyr, tehniki hyzmat toparymyz tehniki toparyňyzyň enjamy tehniki taýdan üpjün etmek proseduralarynda doly taýýarlanmagyny üpjün etmek üçin giňişleýin okuw meýilnamasyny taýýarlady. .

Şonuň üçin has arassa köçeleri saklamak ýa-da ýol arassalaýyş amallaryňyzyň öndürijiligini ýokarlandyrmak isleýän bolsaňyz, Roadol süpürijimiz ajaýyp çözgüt hödürleýär.Bu innowasiýa enjamy we işiňize nähili peýdaly bolup biljekdigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.


  • Öňki:
  • Indiki: