ad_main_banner

Dike süpüriji maşyn V80

Gysga düşündiriş:

Bu enjam çotgalary herekete getirýän, ýerden galyndylary we tozan bölejiklerini almak üçin bilelikde işleýän güýçli we ygtybarly hereketlendirijini özünde jemleýär.Şeýle hem, hereketlendiriji pes ses çykaryşyny üpjün etmek üçin niýetlenendir we içerde we daşarda arassalamak üçin ajaýyp bolar.Senagat süpürijisindäki sazlanylýan çotgalar, arassalanmagyň görnüşine baglylykda her gezek özleşdirilen arassalanmagy üpjün edip, ýokarlandyrylyp ýa-da peseldilip bilner.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

Elektrik ulgamy

Elektron dolandyryş

Import edilen köpçülikleýin gurnama akylly gözegçilik ediji (Zhongke)

v800

Batareýa

48V100AH ​​(Chaowei / Jennet energiýasy dört tehniki hyzmat etmeýän batareýa)

Motor

DC çotgasyz diferensial hereketlendiriji

Zarýad beriji

Göçme akylly güýçlendiriji

Zarýad beriş wagty

6-8h (Akdyrylyş derejesi 100%)

Tehniki parametrler

Bahalandyrylanlar

1

Uzynlygy * ini * beýikligi

1500 * 1400 * 1300MM

Ulgam naprýa .eniýesi

48V

Tizlik

8.KM/H

Motor güýji

1200W

Minimal öwrüm radiusy

Inerine öwüriň

zarýad beriş wagty

(6-8) sag

Iň ýokary dereje

> 25 °

agramy

418KG

Tormoz aralygy

≤4m

iş sagatlary

4-6H

Süpürmek giňligi

1400MM

hopper göwrümi

160L

 

Çotganyň esasy ini

700MM

Çotga hereketlendirijisi

850W

 

Netijelilik

8000㎡ / sag

Güýç çeşmesi

48V

 

Batareýanyň kuwwaty

48V100AH

suw çüýşesi

80L

Ulag ulgamy

Otur

Awtobus sowuk köpükli gubka + ýokary çydamly PU deri mata

Beden

Baosteel (şassi, ýokarky garawul, gapdal garawul) + polat çarçuwa + aýlaw gaby / ABS in engineeringenerçilik plastmassa galyplary

Gapy

Hiç

Daş görnüşi

Aýlanma galyplaýyş guralynyň klaster güýji we naprýa .eniýe ekrany

Yzky aýna

Hiç

Çyralar we signallar

Kombinirlenen öň çyralar, birleşdirilen yzky çyralar, in engineeringenerçilik duýduryş çyralary, elektrik şahy

Ses

Hiç

Handleokarky tutawaç

Hiç

rul

Awtoulag ruly

Aşakdaky tabak ulgamy

Sürüji

Çäksiz üýtgeýän tizlik ulgamy

Rul ulgamy

Dört taraplaýyn sazlaýyş ugry sütüni, dişli görnüşli rul

Öňki we yzky oklar we asmalar

Öňki tigir şokunyň siňdirilmegi, yzky ok

Tormoz ulgamy

Iki diskli gidrawliki tormoz

Şin

Gaty uly rezin tekerler, öň tigir 300 arka tigir 350

Tigir

Polat tigirler

Düşündiriş

Batareýanyň kuwwatynyň ululygy iş wagtynyň dowamlylygyny kesgitleýär

Tehniki beýany

Onuň enjamynda çotgalary herekete getirýän, ýerden galyndylary we tozan bölejiklerini almak üçin bilelikde işleýän güýçli we ygtybarly hereketlendiriji bar.Şeýle hem, hereketlendiriji pes ses çykaryşyny üpjün etmek üçin niýetlenendir we içerde we daşarda arassalamak üçin ajaýyp bolar.Senagat süpürijisindäki sazlanylýan çotgalar, arassalanmagyň görnüşine baglylykda her gezek özleşdirilen arassalanmagy üpjün edip, ýokarlandyrylyp ýa-da peseldilip bilner.

Mundan başga-da, “Road Sweeper” -iň ýokary kuwwatlylygy köp mukdarda galyndylary saklap bilýär, bu bolsa beýleki maşynlar ýaly ýygy-ýygydan boşamak üçin durmagyň zerurlygynyň ýokdugyny aňladýar.Bu wagt tygşytlaýar we ýol arassalaýyş amallaryňyzyň öndürijiligini ýokarlandyrýar.

Justöne bu diňe güýç we netijelilik bilen çäklenmän, ýol süpürijimiz bilen howpsuzlyk hem birinji orunda durýar.Bu enjam, operatoryň ýadawlygyny azaldýan amatly we ergonomiki kabina ýaly aýratynlyklary we operatorlaryň ýolundaky islendik päsgelçilikleri ýa-da howplary görüp biljekdigini üpjün etmek üçin amatly we ergonomiki kabina ýaly aýratynlyklary öz içine alýar.

Roadöne ýol süpürijimiziň peýdalary diňe şol ýerde durmaýar.Şeýle hem, enjamy ulanmagy we tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrmak üçin dizaýn etdik.Enjam, ulanyjylara zerurlyklaryna görä sazlamalary çalt sazlamaga mümkinçilik berýän, aňsat ulanylýan dolandyryş paneli bilen enjamlaşdyrylandyr, tehniki hyzmat toparymyz tehniki toparyňyzyň enjamy tehniki taýdan üpjün etmek proseduralarynda doly taýýarlanmagyny üpjün etmek üçin giňişleýin okuw meýilnamasyny taýýarlady. .

Bu enjam tozandan, kirden daşlara we has uly çygly bölejiklere çenli dürli galyndylary dolandyrmak üçin ýörite döredildi.

Şonuň üçin has arassa köçeleri saklamak ýa-da ýol arassalaýyş amallaryňyzyň öndürijiligini ýokarlandyrmak isleýän bolsaňyz, Roadol süpürijimiz ajaýyp çözgüt hödürleýär.Bu innowasiýa enjamy we işiňize nähili peýdaly bolup biljekdigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.

Kniaht 90 / 6600BT kiçi göwrümli sürtüji.Mini göwrümli dizaýn bilen, gaty çeýe we ykjam, bir gatly bir gatly birnäçe gatyň içinde biziň üçin islendik dar lifte aňsatlyk bilen goýup bolýar.Dürli müşderileriň kiçi göwrümli skrablara bolan isleglerini kanagatlandyrýarka.

Söwda ýa-da önümçilik arassalaýyş tejribäňizi üýtgetmek üçin niýetlenen pol arassalaýjy maşyn bilen tanyşdyrmak.Bu kuwwatly enjam, poluňyzy arassalamak boýunça ähli işler üçin deňi-taýy bolmadyk netijeliligi, tizligi we öndürijiligi üpjün edýär.Oturylyş dizaýnyndan başlap, berk gurluşyna çenli, poluňyzy arassalamak üçin ähli zerurlyklary we ajaýyplygy üpjün edýär.Şeýlelik bilen, şu gün arassalaýjy maşyna maýa goýuň we arassalaýyş işleriňizi indiki derejä çykaryň!

Ösen tehnologiýa we takyk in engineeringenerçilik bilen işleýän polda arassalaýjy maşyn ajaýyp arassalaýyş öndürijiligini we ygtybarlylygyny üpjün edýär.Enjam sazlanylýan tizligi dolandyrmak, suwuň awtomatiki derejesini duýmak we amatly hereket etmek üçin ulanylmagy aňsat dolandyryşlary goşmak bilen, işleýşini ýokarlandyrýan birnäçe aýratynlyk bilen enjamlaşdyrylandyr.

Arassalaýjy maşyn, şeýle hem dürli arassalaýyş önümlerini we esbaplaryny ulanmak üçin niýetlenendir, bu hem agyr, hem ýeňil arassalaýyş işleri üçin amatly bolar.Iň ýokary öndürijiligi we köp taraplylygy bilen, ähli täjirçilik we önümçilik zerurlyklaryňyz üçin tygşytly arassalaýyş çözgütleri bilen üpjün edýär.

Enjam uzak dowam etmegi we öndürijiligini üpjün edýän berk we çydamly dizaýn bilen gurulýar.Onda könelmegine we ýyrtylmagyna çydamly ýokary hilli komponentler we materiallar bar, hatda iň kyn arassalaýyş meselelerini hem çözüp biler.

Arassalaýjy maşynyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, ulanylyşynyň aňsatlygydyr.Enjam ulanyjylara amatly bolar ýaly döredilip, operatorlara işlemegi, goldamagy we arassa saklamagy aňsatlaşdyrýar.Bu, arassalaýyş tertibiňizi optimallaşdyryp, iş wagtyny azaldyp, ahyrky netijäňizi gowulaşdyryp bilersiňiz.Şeýlelik bilen, şu gün arassalaýjy maşyna maýa goýuň we arassalaýyş işleriňizi indiki derejä çykaryň!


  • Öňki:
  • Indiki: